Colònies

EADY, STEADY...GO!

Oferim un programa impartit integrament en anglès. Un reforç per a l'adquisició de la llengua anglesa, tal i com preveu la futura Llei d'Educació de Catalunya (LEC).

Projecte educatiu - Primària i secundària


Connecting Clues: Resolució d’una investigació mitjançant diferents informacions rebudes per descartar sospitosos utilitzant la lògica.

Rugby: Iniciació als moviments bàsics del rugby (llançament, passada, recepció) i cooperació amb els companys per arribar a la meta.

Air Shuttle: Desplaçament sobre un medi inestable, control del cos i els seu moviment mantenint l’equilibri. Lliscament en suspensió per un cable d’acer ancorat en dos punts situats a diferent alçada. 

Quick Adventure: Control i ajust corporal durant el vol en suspensió.  Experimentació de les lleis de la dinàmica i utilització dels sentits com a font d’informació. Control de l’equilibri en diverses situacions.

Orienteering: Utilització d’un full de ruta i un mapa topogràfic mitjançant un aparell d’orientació, realitzarem un recorregut per la natura.Unim persones per moure emocions

© Vivències · Condicions legals · Contacte