Colònies

ROBÒTICA

Treballar conceptes de programació, física, matemàtiques tot potenciant actituds com la creativitat, el lideratge, el treball en equip i la cooperació entre grups a partir de la construcció i la programació de diferents robots.
Partint de la proposta de LEGO de dissenyar, muntar i programar un robot els alumnes desenvolupen el seu potencial gràcies a l’autoaprenentatge i el treball en equip.

Programa educatiu  

Dissenyar: Construir i programar un robot i saber dissenyar un logotip.
Investigar: Els reptes a què s’enfronten els científics d’avui. Aprendre cada vegada més eficaçment, prenent consciència de les pròpies capacitats, processos i estratègies, desenvolupant actituds de motivació, confiança i gust per aprendre.  

Aplicar: Conceptes de ciència i tecnologia del món real. 

Autonomia i iniciativa personal: Elegir amb criteri propi, imaginar projectes i portar-los endavant, tenint en compte valors i actituds personals segons diferents situacions i contextos. 
Desenvolupar: Habilitats d’emprenedoria, innovació i creativitat i habilitats de treball en equip. Tractament de la informació i competència digital: Accedir, buscar, seleccionar i organitzar la informació en diferents suports.Unim persones per moure emocions

© Vivències · Condicions legals · Contacte